Statut

Statut

Caritas Diecezji Legnickiej

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§1

Caritas Diecezji Legnickiej została powołana przez Biskupa Legnickiego dekretem z dnia 16 kwietnia 1992 roku.

§2

Caritas Diecezji Legnickiej posiada kościelną i cywilną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kanonicznego, odpowiednie przepisy prawa państwowego oraz postanowienia niniejszego Statutu.

§3

 1. Caritas działa w ramach Diecezji Legnickiej.
 2. Siedzibą Caritas jest miasto Legnica.
 3. Caritas może prowadzić działalność oraz tworzyć jednostki organizacyjne służące do realizacji celów statutowych.
 4. W sytuacjach szczególnych Caritas może także utworzyć jednostkę poza Diecezją.

§4

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

  • Kościele – należy przez to rozumieć Kościół katolicki;
  • Diecezji – należy przez to rozumieć Diecezję Legnicką;
  • Caritas – należy przez to rozumieć Caritas Diecezji Legnickiej;
  • Statucie – należy przez to rozumieć Statut Caritas Diecezji Legnickiej;
  • Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Caritas Diecezji Legnickiej;
  • Sekretarzu– należy przez to rozumieć Sekretarza Caritas Diecezji Legnickiej;
  • Komórce Caritas – należy przez to rozumieć powołane do życia zakłady i inne jednostki, zgodnie z niniejszym Statutem;
  • Zespole – należy przez to rozumieć Parafialne Zespoły Caritas;
  • KN CDL – należy przez to rozumieć Komisję Nadzorczą Caritas Diecezji Legnickiej;
  • DKE – należy przez to rozumieć Dom Księży Emerytów;
  • KPK – należy przez to rozumieć Kodeks Prawa Kanonicznego;

Rozdział II

Cele i zadania Caritas Diecezji Legnickiej

§5

 1. Celem Caritas jest kościelna działalność miłosierdzia realizowana w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka oraz działalność pożytku publicznego w sferze zadań określonych w Statucie, w tym działalność charytatywna i humanitarna pełniona w duchu poszanowania osoby ludzkiej bez względu na wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonanie.
 2. Caritas zobowiązana jest w swojej działalności kierować się zasadami katolickimi i nie może przyjmować zobowiązań, które w jakiejś mierze mogłyby warunkować przestrzeganie wspomnianych zasad.
 3. Caritas nie powinna być finansowana przez organizacje lub instytucje, których cele są sprzeczne z nauką Kościoła.
 4. Caritas nie powinna przyjmować ofiar przeznaczonych na finansowanie inicjatyw, które co do celów lub sposobów w ich osiąganiu nie były zgodne z nauką Kościoła.

§6

Do zadań Caritas należy organizowanie, koordynowanie i kierowanie kościelną akcją charytatywną w Diecezji. Zadanie to obejmuje przede wszystkim:

  • pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans życia i rozwoju tych rodzin i osób poprzez:
 1. pomoc rzeczową, żywnościową i finansową, stałą i doraźną, udzielanie zapomóg gotówkowych i rzeczowych na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, niezaradnych życiowo, osób z rodzin dysfunkcyjnych i innych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 2. działanie na rzecz seniorów;
 3. działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka;
 4. prowadzenie domów rekolekcyjno-formacyjnych;
 5. prowadzenie noclegowni, schronisk, domów dla bezdomnych, domów samotnej matki, ośrodków dziennego pobytu, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, ośrodków profilaktyczno-wychowawczych, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków interwencji kryzysowej, świetlic środowiskowych, placówek wsparcia dziennego, kuchni dla ubogich, domów pomocy społecznej oraz ośrodków wsparcia;
 6. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 7. organizowanie i prowadzenie różnego typu poradni oraz organizowanie doraźnej pomocy dla osób fizycznych i instytucji o charakterze charytatywnym w postaci: zapomóg zwrotnych i bezzwrotnych.
 8. udzielanie pomocy medycznej oraz opieki:
  • chorym i samotnym seniorom w domach oraz ośrodkach pomocy;
  • dzieciom, młodzieży szkolnej i studenckiej;
 9. prowadzenie ośrodków wypoczynkowych i organizowanie różnych form wypoczynku, jak również udzielanie pomocy finansowej dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, potrzebujących, dysfunkcyjnych, dzieciom i młodzieży polonijnej, dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, rodzinom wielodzietnym, seniorom, osobom chorym, niepełnosprawnym i potrzebującym;
 10. organizowanie stałej i doraźnej pomocy sierotom, osobom dotkniętym wypadkami losowymi, klęskami żywiołowymi, epidemiami, konfliktami zbrojnymi w kraju i za granicą, seniorom, chorym, niedostosowanym społecznie i wszystkim innym potrzebującym w formie finansowej i rzeczowej (w tym m.in. zakup odzieży, artykułów gospodarstwa domowego, pościeli i innych niezbędnych do życia rzeczy);
 11. wspieranie zdolnych i ubogich dzieci oraz zdolnej i ubogiej młodzieży przez różne programy stypendialne organizowane przez Caritas Polska lub firmy z nią współpracujące.
  • działalność w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia poprzez:
 1. zakładanie, prowadzenie i dofinansowanie ośrodków opieki medycznej stacjonarnej i ambulatoryjnej:
  • niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  • zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, opiekuńczo-leczniczych, opiekuńczo-rehabilitacyjnych;
  • ośrodków rehabilitacyjnych stacjonarnych, ambulatoryjnych i dziennego pobytu;
  • placówek podstawowej opieki zdrowotnej i poradnictwa specjalistycznego;
  • ośrodków terapeutycznych i leczenia uzależnień;
  • hospicjów stacjonarnych i domowych;
  • stacjonarnych placówek leczniczych;
  • punktów pomocy doraźnej i transportu sanitarnego i innych podobnych stałych dzieł na terenie Diecezji Legnickiej;
 2. organizowanie doraźnej pomocy medycznej o charakterze charytatywnym, szczególnie opieki nad chorymi i samotnymi osobami starszymi w domach i ośrodkach pobytu stacjonarnego;
 3. udzielanie darowizn wszelkiego rodzaju oraz dotacji dla instytucji i podmiotów których statutowym zadaniem jest ochrona i profilaktyka zdrowia.
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:
 1. prowadzenie placówek wykonujących rehabilitację społeczną, medyczną i zawodową osób niepełnosprawnych, w tym zakładów pracy chronionej, ośrodków rehabilitacyjnych, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, ośrodków dziennego pobytu, placówek integracji społecznej, mieszkań chronionych i mieszkań treningowych;
 2. wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi lub chorymi, jak i ich rodzinami;
 3. ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, chorych lub niezaradnych życiowo, w tym zapobieganie wykluczeniu tych osób;
 4. organizowanie warsztatów, imprez integracyjnych, pielgrzymek, wycieczek dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;
 5. pomoc finansową i rzeczową osobom niepełnosprawnym (w tym m.in. dofinansowanie do leków, turnusów rehabilitacyjnych i wypoczynkowych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz leczenia).
  • działalność w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • działalność charytatywną na rzecz mniejszości narodowych;
  • działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  • promocję i organizację wolontariatu;
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
  • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego;
  • udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  • organizowanie własnych ośrodków terenowych: Zespołów, Kół i Okręgów Caritas;
  • prowadzenie systematycznej i okazjonalnej formacji wiernych do działalności charytatywnej poprzez organizowanie dni skupienia, rekolekcji, kursów, sympozjów oraz wydawanie biuletynów i innych materiałów informacyjno-edukacyjnych;
  • organizowanie systematycznego kształcenia i formacji pracowników charytatywnych;
  • organizowanie i prowadzenie ośrodków naukowych i ośrodków nauczania oraz ośrodków studiów społecznych i socjologicznych;
  • organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność charytatywną;
  • organizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z której dochód ostatecznie przeznaczony będzie na działalność statutowo-charytatywną;
  • utrzymanie łączności i współpracy z Caritas innych Diecezji w Polsce, z Caritas Polska oraz z Caritas Internationalis;
  • współdziałanie z działalnością charytatywną i opiekuńczą prowadzoną przez instytucje i organizacje państwowe, samorządowe, zakonne, organizacje wyznaniowe, społeczne, pozarządowe, w tym fundacje i inne osoby prawne i fizyczne.

§7

            Caritas nie może udzielać pomocy, która miałaby posłużyć pośrednio lub bezpośrednio na spłatę zobowiązań zaciągniętych przez osoby i instytucje ubiegające się o pomoc.

Rozdział III

Caritas jako Organizacja Pożytku Publicznego

 

§8

 1. Caritas – jako Organizacja Pożytku Publicznego – wyodrębnia organizacyjnie i finansowo prowadzoną działalność pożytku publicznego i przeznaczone na tę działalność środki publiczne od środków pozyskiwanych i przeznaczonych na kościelną działalność miłosierdzia.
 2. W zakresie działalności pożytku publicznego finansowanej ze środków publicznych, w tym 1% podatku i darowizn podlegających odpisom podatkowym, Caritas oprócz nadzoru i kontroli wewnętrznej podlega kontroli państwowej określonej przepisami prawa.
 3. W zakresie kościelnej działalności miłosierdzia, finansowanej ze środków własnych, Caritas podlega nadzorowi i kontroli wewnętrznej określonej przez KPK.

 

§9

 1. Caritas może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 2. Cały dochód uzyskany w wyniku prowadzenia działalności pożytku publicznego przeznacza się na tę działalność.

 

§10

W dysponowaniu środkami materialnymi Caritas w zakresie działalności pożytku publicznego zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Caritas w stosunku do jej pracowników lub wolontariuszy oraz osób, z którymi pracownicy bądź wolontariusze pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 • przekazywania i wykorzystywania majątku Caritas na rzecz ich pracowników lub wolontariuszy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, chyba że wykorzystanie wynika ze statutowego celu organizacji;
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą pracownicy Caritas lub wolontariusze oraz ich osób bliskich;
 • korzystania z przekazanych darowizn w jakichkolwiek celach nie związanych bezpośrednio z wykonywaniem obowiązków służbowych.

 

§11

Inne kościelne osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za zobowiązania Caritas.

Rozdział IV

Władza nadrzędna

§12

Nadrzędną władzą Caritas jest Biskup Legnicki, który:

 • powołuje Caritas do istnienia i w razie potrzeby rozwiązuje ją;
 • nadaje jej Statut i dokonuje w nim zmian;
 • powołuje i odwołuje: Dyrektora oraz, na wniosek Dyrektora, od jednego do dwóch Zastępców Dyrektora i Sekretarza;
 • ustala wynagrodzenie Dyrektora oraz, na wniosek Dyrektora, Zastępcy(ów) Dyrektora i Sekretarza;
 • powołuje i odwołuje członków Komisji Nadzorczej;
 • przyjmuje roczne sprawozdania z działalności i stanu finansów Caritas.

Rozdział V

Dyrektor i pracownicy Caritas

 

§13

 1. Organem Caritas jest Dyrektor.
 2. Dyrektor może być w każdym czasie odwołany.

§14

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 • kierowanie działalnością Caritas i organizowanie, przewidzianych Statutem działania dla zrealizowania celów Caritas;
 • zarządzanie funduszami Caritas w granicach określonych niniejszym Statutem i budżetem;
 • nabywanie i zbywanie własności, nieruchomości i ruchomości, pod tytułem odpłatnym i darmowym, oraz do zarządu tym mieniem i udzielania w tym zakresie pełnomocnictw; alienacja majątku wymaga zgody Biskupa Legnickiego;
 • reprezentowanie jednoosobowo Caritas i występowanie w jej imieniu zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami Biskupa Legnickiego;
 • przedstawianie Biskupowi Legnickiemu kandydatur na Zastępcę(ów) Dyrektora i Sekretarza;
 • zatrudnianie pracowników zgodnie z potrzebami Caritas;
 • udzielanie, w uzasadnionych przypadkach, stosownych pełnomocnictw pracownikom Caritas i wydzielonych podmiotów;
 • powoływanie terenowych ośrodków Caritas i organizowanie bieżącej współpracy z nimi, w trybie i na zasadach określonych w rozdziale VIII niniejszego Statutu;
 • mianowanie i odwoływanie Kierowników terenowych ośrodków Caritas i własnych zakładów działalności gospodarczej;
 • powoływanie zakładów i innych jednostek, przewidzianych w niniejszym Statucie;
 • powoływanie Rady Caritas Diecezji Legnickiej, jako organu doradczego Dyrektora, w trybie i na zasadach określonych w rozdziale VI niniejszego Statutu;
 • przyjmowanie dorocznych sprawozdań z działalności charytatywnej i gospodarczej prowadzonej przez podmioty organizacyjnie wydzielone oraz Zespoły, Koła i Okręgi Caritas;
 • organizowanie  przynajmniej raz do roku – spotkań wszystkich osób kierujących poszczególnymi zakładami i innymi jednostkami, powołanymi zgodnie z niniejszym Statutem oraz księgowych, odpowiadających za prowadzenie finansów ww. zakładów i jednostek;
 • powoływanie „Komisji Charytatywnej” w celu rozpatrywania i zatwierdzania wniosków o przyznanie pomocy lub udzielnie wsparcia w zakresie celów i zadań Caritas, wyszczególnionych w 5 i § 6, której zasady i tryb działania reguluje odrębny Regulamin. Komisja może, ale nie musi przyznać dofinansowania.
 • Powoływanie i ustalanie zasad funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Caritas w skład, którego wchodzą:
 1. radca prawny;
 2. doradca podatkowy;
 3. inspektor Ochrony Danych Osobowych;
 4. specjalista ds. BHP;
 5. specjalista ds. ochrony ppoż.;
 6. informatycy;
 7. inne osoby wyznaczone przez Dyrektora.

Zasady funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych (CUW) i odpłatności za świadczone usługi reguluje odrębne Zarządzenie Dyrektora.

§15

 1. Do zadań Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:
 • wspieranie Dyrektora w realizacji jego zadań;
 • zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności według kolejności ustalonej przez Dyrektora;
 • reprezentowanie Caritas na podstawie i w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora w imieniu Caritas;
 1. W przypadku powołania dwóch Zastępców Dyrektora, jeden z nich pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. programowych, formacyjnych, charytatywnych i wolontariatu, drugi pełni rolę Zastępcy Dyrektora ds. finansowych;
 2. W przypadku, gdy jednym z mianowanych Zastępców jest ksiądz, obejmuje on funkcję Dyrektora DKE i opiekuna duchowego w Ośrodku Edukacyjno-Opiekuńczym „Samarytanin” Caritas Diecezji Legnickiej. W innym przypadku Biskup Legnicki wyznacza Dyrektora DKE, którego zadania wyznacza Statut DKE;
 3. Do zadań Zastępcy ds. programowych, formacyjnych, charytatywnych i wolontariatu należy w szczególności:
 • wyszukiwanie, proponowanie i realizacja projektów zgodnych ze Statutem i zatwierdzonych przez Dyrektora;
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem projektów od strony organizacyjnej;
 • nadzór nad właściwym funkcjonowaniem ośrodków charytatywnych i wolontariackich w Diecezji, parafiach, uczelniach, szkołach i innych placówkach;
 • troska o ciągłą formację osób zaangażowanych w dzieła charytatywne i wolontariackie Caritas przez organizowanie spotkań, pielgrzymek, wycieczek, dni skupienia i rekolekcji dla tych osób;
 • systematyczne odwiedzanie poszczególnych ośrodków;
 • nadzór nad właściwym doborem i funkcjonowaniem kadry kierowników, wychowawców, opiekunów i pracowników fizycznych w organizowanych przez Caritas projektach (m.in. coroczne spotkanie: z okazji Dnia Dziecka, osób niepełnosprawnych w Krzeszowie, na balu osób niepełnosprawnych w Legnicy; ponadto organizowanie kongresów osób niepełnosprawnych oraz spotkań dla wolontariuszy i zaangażowanych w działania charytatywne Caritas), koloniach i zimowiskach dla dzieci oraz wczasach dla osób dorosłych itp.
 1. Do zadań Zastępcy ds. finansowych należy w szczególności:
 • pełnienie funkcji głównego księgowego i prowadzenie spraw kadrowych;
 • sprawowanie nadzoru finansowego nad właściwym funkcjonowaniem komórek Caritas a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w którejś z komórek Caritas, w trybie natychmiastowym informowania na piśmie Dyrektora o zaistniałej sytuacji;
 • opracowanie w listopadzie każdego roku programu działalności i preliminarza budżetowego na rok następny;
 • przedkładanie Dyrektorowi, do połowy kwietnia sprawozdania finansowego oraz z działalności Caritas za rok ubiegły;
 • przyjęcie odpowiedzialności za właściwy przepływ informacji dotyczących finansów w prowadzonych przez Caritas m.in. projektach, działaniach, organizowanych koloniach, wczasach;
 • kierowanie i służenie radą od strony finansowej działającym Zespołom i Szkolnym Kołom Caritas;
 • pełnienie roli doradczej w podejmowanych przez Dyrektora decyzjach finansowych.

§16

 1. Sekretarz Caritas jest odpowiedzialny szczególnie za:
 • funkcjonowanie Sekretariatu Caritas;
 • bieżącą korespondencję;
 • archiwum, w którym gromadzi dokumenty i je porządkuje;
 • prowadzenie innych spraw, które określa Regulamin organizacyjny Caritas ustanowiony przez Dyrektora.

§17

 1. Dyrektor, Zastępca(y), Sekretarz mogą być zatrudnieni na etacie w Caritas, pozostałe osoby pełnią swe funkcje społecznie.
 2. Dyrektor może zatrudnić na etacie inne osoby prowadzące sprawy administracyjne i gospodarcze.

 

§18

 1. Pracownicy Caritas uczestniczą w misji charytatywnej Kościoła poprzez swą pracę i postawę opartą na etosie miłości bliźniego wynikającym z Ewangelii.
 2. Pracownicy Caritas mają obowiązek doskonalenia zawodowego i formacji.
 3. Do pracowników Caritas mają zastosowanie prawa i obowiązki zapisane w Kodeksie pracy, Kodeksie Etycznym Pracownika Caritas oraz Kodeksie Etycznym dla Caritas Internationalis.
 4. Caritas zobowiązana jest do wybierania swoich pracowników spośród osób, które podzielają, a przynajmniej szanują katolicki charakter dzieł posługi miłości.

 

§19

Wynagrodzenie pracowników Caritas powinno być świadectwem chrześcijańskiej skromności, z uwzględnieniem wymogów sprawiedliwości i koniecznych funkcji zawodowych.

 

 

Rozdział VI

Rada Caritas

 

§20

 1. Rada Caritas Diecezji Legnickiej jest organem doradczym Dyrektora, składającym się z Kierowników Okręgów Caritas i diecezjalnych duszpasterzy: niepełnosprawnych, głuchoniemych, niewidomych, osób uzależnionych, więziennictwa, pracowników medycznych i innych osób, powoływanych okazjonalnie przez Dyrektora.
 2. Przewodniczącym Rady Caritas jest Dyrektor.
 3. Rada wybiera spośród swoich członków Sekretarza, którego zadaniem jest protokołowanie posiedzeń i pomoc Przewodniczącemu w jej pracach.
 4. Radę Caritas zwołuje Przewodniczący dla opiniowania przedstawionych programów działań i projektów budżetowych.
 5. Na posiedzenie Rady Caritas Przewodniczący może zaprosić biegłych w omawianych na nim sprawach i wysłuchać ich opinii.
 6. Członkowie Rady mają prawo przedstawiania swoich sugestii i projektów przyszłych działań Caritas.

Rozdział VII

Komisja Nadzorcza

 

§21

 1. Komisja Nadzorcza Caritas Diecezji Legnickiej składa się z trzech osób powołanych na okres pięciu lat przez Biskupa Diecezjalnego. Członkowie KN CDL pełnią swoje obowiązki do czasu powołania jej nowych członków.
 2. Członkowie KN CDL mogą być odwołani w każdym czasie.
 3. Członkami KN CDL nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkowie KN CDL nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 5. Członkowie KN CDL nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Komisji, z wyjątkiem udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach KN CDL, w tym kosztów podróży.

§22

Do kompetencji Komisji Nadzorczej Caritas należy w szczególności:

 • dokonywanie kontroli i oceny całokształtu stanu finansów i działalności Caritas oraz przedstawienie jej do aprobaty Biskupowi Legnickiemu, do dnia 30 czerwca każdego roku, wraz z wnioskami z dokonanej kontroli;
 • opiniowanie warunków zatrudnienia w Caritas;
 • zatwierdzenie programu działalności i preliminarza budżetu Caritas na rok następny;
 • opiniowanie sprawozdań z działalności i stanu finansów Caritas za rok ubiegły;
 • wnioskowanie do Dyrektora Caritas Legnickiej o dokonanie audytu zewnętrznego lub wewnętrznego w terminie określonym przez Komisję Nadzorczą.

§23

 1. Komisja Nadzorcza Caritas zbiera się na posiedzeniach co najmniej dwa razy w roku.
 2. KN CDL dokonuje kontroli majątku, ksiąg i gospodarki finansowej Caritas.
 3. Wyniki kontroli w formie pisemnej przedstawia w przeciągu miesiąca Biskupowi Legnickiemu.
 4. Członkowie KN CDL mogą w każdym czasie żądać od Dyrektora udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień o stanie spraw Caritas, jak również okazania dokumentów.

 

Rozdział VIII

Struktura terytorialna Caritas Diecezji Legnickiej

§24

 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Caritas są w szczególności:
 • jednostki i placówki realizujące działalność statutową Caritas;
 • Parafialne Zespoły Caritas;
 • Szkolne Koła Caritas;
 • Placówki Specjalistyczne;
 • inne jednostki wspomagające działalność lub strukturę Caritas.
 1. Jednostki organizacyjne Caritas powoływane są przez Dyrektora.
 2. Strukturę i działalność jednostek organizacyjnych Caritas określają statuty i regulaminy zatwierdzone przez Dyrektora.

§25

 1. Jeśli szczególne potrzeby charytatywne tego wymagają, mogą powstawać środowiskowe Koła Caritas, zwane dalej Kołami (np. przy szkołach, uczelniach oraz innych instytucjach np.: Zakładach Opieki Leczniczej, Zakładach Aktywności Zawodowej, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domach Samopomocy, Domach Pomocy Społecznej itp.).
 2. Koło działa przy Zespole i we współpracy z nim.
 3. Zrównane z nimi, także nazwą, są terenowe ośrodki Caritas działające przy domach zakonnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzeniem parafii.
 4. Powstanie Koła musi być zatwierdzone przez Dyrektora.

 

§26

 1. W przypadku zaistnienia kilku Parafialnych Zespołów w danym rejonie i istnienia realnej potrzeby, może powstać ośrodek koordynacyjny i pośredniczący, zwany Okręgiem Caritas.
 2. O potrzebie powstania Okręgu Caritas i jego siedzibie decyduje Dyrektor.

Rozdział IX

Środki materialne Caritas

§27

 1. Caritas ma prawo posiadania, nabywania, zbywania, użytkowania i zarządzania majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz występowania przed władzami państwowymi, sądami i osobami trzecimi dla obrony i reprezentacji swoich praw.

 

§28

 1. Środki materialne na działalność Caritas pochodzą w szczególności z następujących źródeł:
 • z darowizn, zapisów, spadków itp.;
 • z ofiar i zbiórek pieniężnych i w naturze;
 • z ustalonego subsydium z Diecezji;
 • z nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiących własność Caritas względnie przez nią użytkowanego oraz z obrotu tym majątkiem z zachowaniem przepisów kan. 1292 § 1 KPK;
 • z odpisów podatkowych na cele statutowo-charytatywne;
 • z własnej działalności gospodarczej: wytwórczej, handlowej, usługowej, szkoleniowej, itp. oraz z fundacji i stowarzyszeń;
 • z funduszy i udziałów pochodzących z fundacji, spółek, zakładów wytwórczych i usługowych itp.
 • z subwencji i dotacji.

 

§29

W dysponowaniu środkami materialnymi Caritas wypełnia wolę ofiarodawców, zgodnie z przepisami kan. 1267 § 3 KPK oraz przestrzega przepisów prawa polskiego i kanonicznego, w szczególności kanonów: 1282, 1284 § 1 i 1290 KPK

 

§30

 1. Program działalności i preliminarz budżetowy Caritas na rok następny powinien być przedstawiony KN CDL do dnia 31 października każdego roku.
 2. Sprawozdanie z działalności i stanu finansów Caritas za rok ubiegły powinno być przedstawione KN CDL do dnia 31 maja każdego roku.

§31

 1. W razie likwidacji Caritas środki finansowe uzyskane z działalności pożytku publicznego Caritas zobowiązana jest przekazać zgodnie z przepisami prawa państwowego.
 2. W razie likwidacji Caritas pozostały majątek – uwzględniając wolę ofiarodawców
  – przechodzi na własność Diecezji.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§32

Caritas Diecezji Legnickiej patronuje św. Jadwiga Śląska, a świętem patronalnym jest liturgiczny dzień 16 października.

§33

Caritas Diecezji Legnickiej używa prawnie zastrzeżonych: nazwy – Caritas Diecezji Legnickiej, w skrócie Caritas Legnica oraz symbolu przedstawiającego czerwony, równoramienny krzyż z potrójnymi promieniami falistymi, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz białymi literami Caritas, wpisanymi we wnętrzu krzyża w stylizowaną formę serca.

 

§34

Caritas Diecezji Legnickiej używa pieczęci podłużnej i okrągłej. Pieczęć podłużna zawiera: nazwę statutową, adres siedziby, numer telefonu i faksu, NIP i REGON. Pieczęć okrągła zawiera: w środku – symbol Caritas oraz napis w otoku: Caritas Diecezji Legnickiej.

§35

Caritas przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

§36

 1. Statut Caritas Diecezji Legnickiej został przyjęty i zatwierdzony przez Biskupa Legnickiego na mocy Dekretu z dnia 16.04.1992 roku, Nr 75/92
 2. Statut został znowelizowany Dekretem Biskupa Legnickiego Nr 495, z dnia 25.03.2004 roku.
 3. Kolejnej nowelizacji dokonano w oparciu o Dekret Biskupa Legnickiego Nr 611/09, z dnia 16.04.2009 roku.
 4. Kolejnej nowelizacji dokonano w oparciu o Dekret Biskupa Legnickiego Nr 2024/2018, z dnia 16.10.2018 roku.

+ Zbigniew Kiernikowski

Biskup Legnicki

 

 

 

Legnica, dnia 16.10.2018 roku

Do pobrania: