Bratnia Pomoc Kapłańska

Bratnia Pomoc Kapłańska: Bank Spółdzielczy
81 8649 0005 2001 0023 3684 0001

REGULAMIN BRATNIEJ POMOCY KAPŁAŃSKIEJ

§1

 1. Bratnia Pomoc Kapłańska (dalej skrót: BPK) Diecezji Legnickiej jest ewangeliczną troską o kapłanów, będących na rencie lub emeryturze, a także kapłanów chorych i niepełnosprawnych, będących w szczególnie trudnej sytuacji zdrowotno-socjalnej.
 2. Podstawowym celem BPK jest niesienie pomocy braterskiej kapłanom Diecezji Legnickiej ze środków tworzonego w tym celu funduszu BPK.

§2

 1. Fundusz BPK tworzy się z obowiązkowych miesięcznych składek, wpłacanych na rachunek bankowy przez kapłanów Diecezji Legnickiej.
 2. Środki funduszu BPK niewykorzystane w danym roku kalendarzowym są wykorzystywane w latach następnych.
 3. Środki funduszu BPK gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym Caritas Diecezji Legnickiej.

§3

 1. Środki funduszu BPK przeznacza się na wsparcie finansowe Domu Księży Emerytów oraz pomoc innym kapłanom emerytom i kapłanom przebywającym na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie.
 2. O świadczenie nadzwyczajne ze środków funduszu BPK może ubiegać się każdy duchowny Diecezji Legnickiej.

§4

 1. Funduszem BPK administruje Kolegium powołane przez Biskupa Legnickiego. Jego skład tworzą: przewodniczący, sekretarz, 5 członków oraz przedstawiciel księży emerytów Diecezji Legnickiej.
 2. Kolegium troszczy się o wszystkich kapłanów Diecezji Legnickiej, także zamieszkujących poza Domem Księży Emerytów.
 3. Posiedzenia Kolegium BPK odbywają się co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym oraz każdorazowo na zaproszenie przewodniczącego Kolegium BPK.
 4. Na posiedzeniach Kolegium decyzje zapadają zwykłą większością głosów.
 5. Każdego roku do końca marca Kolegium składa Biskupowi Legnickiemu odpowiednie sprawozdanie finansowe i merytoryczne z wykorzystania środków funduszu BPK za miniony rok kalendarzowy.

§5

 1. Wysokość składek oraz lista kapłanów zobowiązanych do ich uiszczania określona jest w odrębnym rozporządzeniu.
 2. Decyzję o czasowym zwolnieniu z obowiązku wpłacania składek na BPK może podjąć Biskup Legnicki.

§6

 1. Regulamin Bratniej Pomocy Kapłańskiej Diecezji Legnickiej wchodzi w życie 8 marca 2019 roku.

+ Zbigniew Kiernikowski
BISKUP LEGNICKI

ks. dr Tomasz Kwiecień notariusz Kurii

Legnica, 8 marca Anno Domini 2019
ldz. 250/2019