Klauzula informacyjna dla szkół

Zasady przetwarzania danych osobowych przez pielęgniarkę szkolną:

 

 1. Placówka oświatowa i podmiot leczniczy to dwaj osobni administratorzy danych osobowych, którzy sami we własnym zakresie oraz celu regulują sposoby przetwarzania danych.
 2. Dyrektor placówki oświatowej na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 11 prawo oświatowego udostępnia pielęgniarce szkolnej imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.
 3. Zgodnie z § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, w przypadku zmiany szkoły przez ucznia jego dokumentację medyczną odbierają opiekunowie prawni lub faktyczni ucznia i przekazują szkole przyjmującej ucznia. Po zakończeniu kształcenia przez ucznia pielęgniarka przekazuje indywidualną dokumentację medyczną ucznia lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej sprawującemu opiekę zdrowotną nad uczniem, co wynika z § 10 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.
 4. Jak wynika z § 73 i § 74 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania to pielęgniarka zapewnia odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Rola placówki oświatowej we współpracy z pielęgniarką ogranicza się do wygospodarowania pielęgniarce pomieszczenia i udostępnienia podstawowego zakresu danych osobowych o uczniach (imię, nazwisko, PESEL).

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej Sp. z o.o., ul. Grabskiego 19, 59-220 Legnica.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pisząc na adres email iod@caritaslegnica.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia opieki zdrowotnej – na podstawie Art. 9 ust.2 lit. h a także na podstawie Art. 6 ust.1 lit. b,c,f   ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku(RODO)
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz ubezpieczyciele, laboratoria analityczne, biura rachunkowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.